Regstrup Bogholderi har en bred erfaring indenfor:

  • Debitorbogholderi
  • Kreditorbogholderi
  • Lønadministration
  • Momsregnskab
  • Afstemninger
  • Klargøring til revisor

Debitorbogholderi

En vigtig opgave i enhver virksomhed, er at få sendt fakturaer ud. Herefter skal omsætningen bogføres, momsen skal betales, og det skal sikres at kunden betaler sit udestående til forfaldsdatoen.

Såfremt en debitor ikke betaler til tiden, kan jeg hjælpe med at rykke efter betalingen. Rykkerproceduren aftaler vi på forhånd, og jeg sikrer at den følger de gældende regler så sagen kan gå hele vejen til incasso og advokat, med dækning af renter og gebyrer.

Udover ovenstående, er det vigtigt at debitor-kartoteket hele tiden er opdateret med korrekte data, da det er vigtigt, at det er det rigtige kundenavn, der står på en faktura. Alternativ kan man få problemer med at få betaling for fakturaen.

Regstrup Bogholderi kan enten stå for hele debitorbogholderiet eller dele af det.

En del kunder vælger selv at udstede deres fakturaer, og efterfølgende sende hele bunken til Regstrup Bogholderi, og så tager jeg mig af resten derfra.

Nogen vil gerne selv starte med at ringe og rykke deres kunder for manglende betaling, og modtager til det en opdateret forfaldsliste, hvor alt der er betalt er bogført og udlignet og ikke er med.

Kreditorbogholderi

Alle fakturaer fra leverandører, skal bogføres og kan medregnes i momsregnskabet på den dato fakturaen er udstedt.
For at få et korrekt billede af hvad man har haft af udgifter, er det vigtigt at alt løbende bliver bogført. Der bør også stemmes af til kreditorens kontoudtog, at alle bilag er modtaget.

Hvis I vælger selv at betale jeres regninger, kan i efterfølgende sende dem alle til Regstrup Bogholderi. Så sørger jeg for, at alt bliver bogført på korrekte finanskonti og at den moms, der kan fradrages, bliver medregnet i momsregnskabet.

Hvis i vælger. at lade mig stå for hele jeres kreditorbogholderi inklusive at lægge fakturaer klar til betaling i jeres bank, vil jeg også holde øje med, at der er likviditet til alle betalingerne, og at fakturaer først bliver betalt på forfaldsdatoen, med mindre der kan opnås gevinst ved at betale før tid.

Momsregnskab

Alle momsregistrerede virksomheder skal føre momsregnskab, indberette og betale moms til Skat til de tidsfrister, Skat har givet. Typisk skal man indberette og betale moms en gang i kvartalet.

Før jeg kan udarbejde jeres momsregnskab skal alle bilag for perioden være bogført, og jeg skal have afstemt kontoudtog fra både leverandører og banken.

Moms bliver angivet i flere beløb: udgående moms og indgående moms. Derudover kan der være flere beløb, der skal tastes på angivelsen, det kan blandt andet være køb og salg af vare i udlandet, køb og salg af ydelser i udlandet og el-afgift.

Endelig skal der måske også angives værdier i rubrikkerne A, B og C.

Nogle af disse angivelser, kan føre videre til, at der skal indberettes til listesystemet.

Regstrup Bogholderi har erfaring og kendskab til de særlige regler, der gælder ved køb og salg af både ydelser og varer i andre EU-lande og i tredjeland.

Al indberetning til moms og listesystem sker elektronisk via Skat's hjemmeside.

Man kan på Skat's hjemmeside give Regstrup Bogholderi adgang til at indberette disse oplysninger for virksomheden.

Lønadministration

Lønadministration indebærer rettidig afregning af løn til jeres medarbejdere. Indberetning og betaling af A-skat og AM-bidrag mv. samt indberetning af lønoplysningerne til Skat.

Derudover kan der være indberetning og indbetaling til pensionsordninger. Der er også afregning af ferie og betaling til feriekonto.

Hvis i vælger at Regstrup Bogholderi skal stå for jeres lønadministration, så vil jeres oplysninger blive oprettet og vedligeholdt i et af de gængse løn-systemer (Danløn eller Dataløn) og jeg sørger for at indberette til lønsystemet i god tid inden lønudbetalingen, så alle får deres løn den sidste bankdag i perioden.

Senest den 20. i hver måned, skal jeg have en mail om de varierende løn-dele. Det kan være hvor mange timer en timelønnet skal have udbetalt. Om der er nogen, der skal have betaling for udlæg. Om der er nyansætttelser eller fratrædelser. Om der er nogen der holder ferie eller orlov. Om der er ændringer til den faste løn.

Afstemningsopgaver

For hele tiden at have kontrol over sit regnskab, er det vigtigt, at der løbende bliver lavet afstemninger.

At afstemme noget vil sige, at man sammenligner, det der er bogført med noget andet.

For eksempel bliver kreditorerne afstemt ved at få et kontoudtog fra kreditorens system og holde det op i mod ens eget system.

Bankkonti afstemmer jeg løbende ved bogføring, ved at sammenligne tallet i økonomi-programmet med bankens kontoudtog.

Alle indbetalinger og udbetalinger på banken skal bogføres ind i regnskabet.

Afstemning af bankkonti, debitorkonti og kreditorkonti sikrer, at man hele tiden har korrekte oplysninger over, hvem der for eksempel mangler at betale en faktura, om man er kommet til at betale en kreditor for meget (hvis man for eksempel har glemt at fratrække en kreditnota eller har betalt den samme faktura to gange). Og om hvordan virksomhedens likviditet ser ud.

Der kan også være periodeafgrænsningsposter, der skal afstemmes, så man sikrer at udgifter og indtægter kommer med i den rigtige regnskabsperiode.

Klargøring af regnskabsmateriale til revisionsfirma

Når et regnskabsår er slut, er det tid til at indsende sit materiale til et revisionsfirma, som kan hjælpe med at få udarbejdet et korrekt årsregnskab og skatteregnskab.

Regstrup Bogholderi udarbejder en revisormappe med udskrifter fra bogføringen, kontokort, saldobalance og afstemninger. Udskrift af bankkontoudtog fra tiden lige før og lige efter årsafslutningen. Så sørger jeg selvfølgelig også for, at balancen er afstemt, og at der er særskilte afstemninger for hver periodisering og afskrivning.

Når revisoren har gennemgået materialet, og har afskrivninger, hensættelser eller andre efterposteringer, der skal bogføres, sendes det hele til Regstrup Bogholderi, og så sørger jeg for, at det kommer korrekt ind i systemet.

I eller jeres revisor kan indimellem have brug for at få oplysninger fra bogføringen. Hvis i har brug for at få råd fra en revisor, vil de formentlig skulle se en balance fra systemet.

Vi kan også aftale, at jeg fast sender jer eller jeres revisor en råbalance, for eksempel hvert kvartal.

Efterlad en kommentar