Bogføring af løn – Guide til kontering af lønomkostninger

Ved udbetaling af løn kommer der en del poster, der skal bogføres i regnskabet. For at bogføring af løn kan blive korrekt, får du her en guide til kontering af lønomkostningerne.

Når man beregner løn til en medarbejder, skal man fratrække Am-bidrag og A-skat, inden lønnen udbetales. Am-bidrag og A-skat skal indberettes og betales til Skat.
Hvis din medarbejder ikke får løn under ferie, skal der også beregnes feriepenge, og af feriepengene skal der beregnes Am-bidrag og A-skat.

Både medarbejder og arbejdsgiver betaler bidrag til ATP, hvis medarbejderens timetal ligger indenfor grænsen for, hvornår man skal betale. Arbejdsgiver skal tilbageholde begge beløb og indbetale dem til ATP.

Indbetaler du pension for dine medarbejdere, skal du fratrække det på lønsedlen, og indbetale beløbet direkte til pensionsselskabet.

Når du har beregnet og udbetalt løn til medarbejderne er det tid til kontering og bogføring. Du kan tage udgangspunkt i det beløb, der bliver trukket fra din bankkonto til medarbejderen.

Din kontering vil se sådan ud:

Beløbet der bliver trukket fra banken skal i kredit på din finanskonto for bank.

AM-indkomst (altså det beløb, der bliver beregnet AM-bidrag af) skal bogføres i debet på en lønomkostningskonto i driftsregnskabet.

ATP-bidrag, både medarbejderandel og arbejdsgivers andel, bogføres i debet på en konto under løn-udgifter, der for eksempel kaldes ATP-bidrag.

Den beregnede skat bogføres på en konto i balancen, der hedder skyldig A-skat. I kredit.

Det beregnede Am-bidrag bogføres på en konto i balancen, der hedder skyldig Am-bidrag. I kredit.

Hvis der er beregnet feriepenge, der skal overføres til Feriekonto, bogføres beløbet i kredit på en konto, der hedder skyldige feriepenge.

Hvis der skal betales til pension, bogføres beløbet (både medarbejder-del og arbejdsgiver andel) på en konto i balancen, der hedder skyldig pension. I kredit.

Ovenstående bliver bogført på et bilag, den dato lønne bliver udbetalt.

Efterfølgende skal de skyldige omkostninger betales og bogføres. Betalingerne bogføres den dato, de bliver trukket fra banken. For mindre og mellemstore virksomheder forfalder A-skat og AM-bidrag til betaling den tiende i den efterfølgende måned. Beløbet der betales, bogføres i debet på de to konti skyldig A-skat og skyldig Am-bidrag. Og det krediteres på bank-kontoen.

Når ATP-bidrag betales, bogføres beløbet i debet på kontoen skyldig ATP og i kredit på bank-kontoen.

Beløbet der betales til pensionsselskaber bogføres i debet på skyldig pension og i kredit på bankkontoen.

Skyldige feriepenge skal betales en gang i kvartalet, den 10. i måneden efter kvartalet er slut. – hvis det er fratrådte funktionærer, skal feriepenge afregnes den 10. i måneden efter de er fratrådt. Beløbet, der betales, bogføres i kredit på kontoen for bank og i debet på skyldig feriepenge.

Det kan virke som om, at kontering af lønomkostningerne er temmelig omfattende. Men ved bogføring af løn på denne måde, vil omkostningerne altid blive bogført i den korrekte periode.

Desuden kan man altid udskrive en opgørelse over hvor meget man skylder.

Din bankafstemning vil blive lettere fordi du bogfører nøjagtig de beløb, der bliver hævet på nøjagtig de datoer, de hæves.

Du vil også kunne afstemme din bogføring. Fordi de beløb der betales og efterfølgende bogføres på konti for skyldige beløb, skal stemme med det der er bogført som skyldigt.

Hvis det ikke stemmer, må der være en fejl i bogføringen, der skal rettes.